Smluvní podmínky

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Souhlas s poskytnutím osobních údajůSprávce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Mgr. Eva Lembasová, se sídlem Janovice 645, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, IČ: 19681135 (dále jen „Správce“), kontaktní adresa: Umělecká 305/1, Ostrava Moravská-Ostrava, 702 00, e-mail: info@fyziup.cz

Zpracování je prováděno v jeho provozovně, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.Účel zpracování osobních údajů
Jméno, příjmení, e-mail, telefonní čísla, korespondenční adresa, název firmy nebo společnosti, přihlašovací jméno, fotografie a pohlaví je nutné zpracovat za účelem:

Poskytování internetového přístupu k rezervačnímu systému (správa uživatelského profilu v rezervačním systému)
Možnosti vytváření a rušení rezervací
Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu mezi subjektem osobních údajů a správcem, nejdéle však po dobu deseti let od posledního kontaktování vlastníkem osobních údajů.Text souhlasu
Ve smyslu ust. §5 odst. 2 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. května 2018

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jedná se o tyto údaje a jejich účel využití:

Jméno a příjmení (identifikace osoby, základní údaj pro rozlišení uživatele)
E-mail (pro zasílání obchodních sdělení, zasílání informací rezervačním systémem, povinný základní údaj nutný pro zajištění komunikace)
Telefonní číslo (mobil) (pro případ operativního jednání, konzultací, řešení problémů po telefonu)
Souhlas bude proveden podpisem tohoto souhlasu v listinné podobě, popř. elektronicky zaškrtnutím políčka při registraci nebo dodatečně zaškrtnutím příslušného pole pro vyjádření souhlasu v účtu uživatele.

Neposkytnutí údajů může znamenat, že se nebudete moci přihlásit nebo registrovat do rezervačního systému, které FyzioUp používá. Rovněž, komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena.Poučení
S výše uvedeným zpracováním udělujte svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje, Mgr. Eva Lembasová korespondenční adresa: Ostrava, Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, 702 00.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte dále právo:

Požadovat po nás na vaši žádost informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, nebo potvrzení, že vaše údaje byly vymazány. Správce má právo na úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
Svůj souhlas se zpracováním odvolat a požadovat po nás výmaz těch osobních údajů, na který se nevztahuje jiný právní důvod zpracování osobních údajů
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů